ชื่อหนังสือ : มาตรฐานหอกระจายข่าว

ประเภทหนังสือ : อื่นๆ

จากสำนักกอง/หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหนังสือ : มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

      มาตรฐานหอกระจายข่าว (ปก)
      คำนำ
      สารบัญ
      บทที่ 1 บทนำ
      บทที่ 2 การดำเนินงานหอกระจายข่าว
      บทที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต
      เอกสารอ้างอิง
      ภาคผนวก ก
      ภาคผนวก ข
      ภาคผนวก ค
      ภาคผนวก ง
      ภาคผนวก จ
      ภาคผนวก ฉ
      ที่ปรึกษาและคณะทำงาน
  กลับหน้าเมนูหลัก